Algemene Voorwaardes

Startpagina Algemene Voorwaardes

Belangrijke informatie en Algemene Voorwaarden

Belangrijke informatie Health & Beauty Travel.

Alle behandelingen

 • Legitimeren met een geldig paspoort of geldig ID bewijs is verplicht, deze dient minimaal 6 maanden geldig te zijn bij aankomst in Turkije.
 • Voor een behandeling via Health & Beauty Travel geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • Concrete afspraken kunnen enkel en alleen gepland worden via persoonlijk contact met een van onze medewerkers. Neem hiervoor contact op met Health & Beauty Travel per telefoon, WhatsApp, Facebook of Instagram.
 • Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.
 • De aanbetaling valt onder geen enkele reden te verhalen. Deze wordt gebruikt om reserveringen te doen. Bij machteloze situaties zoals ziekte en overlijden heeft u recht op een nieuwe operatie datum. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.
 • Health & Beauty Travel vraagt en maakt foto’s en/of video’s van u ter beoordeling door de behandelend arts. Met deze foto’s bepaalt de arts of uw operatie mogelijk is. Deze foto’s worden ook gebruikt om de resultaten te vergelijken van voor en na de behandeling. Health & Beauty Travel tracht hiermee de patiënt en behandelend arts te beschermen. Zonder de goedkeuring van de patiënt worden de foto’s niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor medische verslaglegging.
 • Een afspraak is mogelijk op basis van beschikbaarheid.
 • Een controle afspraak kan alleen worden ingepland bij de behandelend arts die de behandeling uitgevoerd heeft.
 • Een afspraak is altijd voor 1 persoon.
 • Kortingen gelden niet met terugwerkende kracht op reeds uitgevoerde behandelingen.
 • Aan de genoemde planning, prijzen en data kunnen geen rechten ontleend worden.
 • Bij Health & Beauty Travel is het niet mogelijk om met een giftcard/te betalen.
 • Maakt u gebruik van medicijnen, dan is het uiterst van belang dat u een medicatie overzicht meeneemt. Deze is te verkrijgen bij uw apotheek.
 • Een consult bij Health & Beauty Travel dient vooraf per bankoverschrijving betaald te worden en bedraagt 30 EURO. Deze valt onder geen enkele reden te verhalen. Verzet u de afspraak 24 uur voor aanvang, zitten hier geen extra kosten aan verbonden. Bij machteloze situaties zoals ziekte en overlijden heeft u recht op een nieuwe afspraak waarvoor geen extra kosten in rekening gebracht zullen worden.
 • Na een zwangerschap dient u minimaal 6 maanden te ontzwangeren voordat u een operatie kunt ondergaan.
 • Bij Health & Beauty Travel heeft u art garantie. Dit houdt in dat u geopereerd zult worden door de arts die wij alvorens aan u kenbaar hebben gemaakt.

Algemene Voorwaarden

Belangrijke informatie Health & Beauty Travel.

Alle behandelingen

 • I. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Begeleidingsovereenkomst: Alle door Health & Beauty Travel met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende begeleiding naar een cosmetische en/of plastische behandeling. Patiënt: de wederpartij van Health & Beauty Travel bij het aangaan van de begeleidingsovereenkomst. Behandeling: alle cosmetische en plastische behandelingen die via Health & Beauty Travel worden aangeboden. Verzuim: niet verschijnen of verzuimen van afspraken.
 • II. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden
Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Health & Beauty Travel daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De patiënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.
 • III. Resultaten cosmetische behandelingen
Alle behandelingen worden uitgevoerd door medici. De arts heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichting. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze zullen besproken worden tijdens de controle en per offerte opgestuurd worden.
 • IV. Geheimhouding
Health & Beauty Travel is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Health & Beauty Travel door patiënt ter beschikking zijn gesteld.
 • V. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen
Health & Beauty Travel is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van patiënt. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van eigendommen te voorkomen.
 • VI. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim van afspraken
Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Consult afspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden, u heeft dan recht om de afspraak te verschuiven. U kunt het reeds betaalde bedrag niet bij ons verhalen. Operatieve behandelingen kunnen maximaal 7 werkdagen van tevoren worden afgezegd/geannuleerd, hierbij houden wij de aanbetaling in voor reeds gemaakte kosten. Bij het afzeggen/annuleren van operatieve behandelingen binnen 7 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de behandeling niet worden meegeteld) wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het afzeggen/annuleren van operatieve behandelingen binnen 48 uur (waarbij de dag van de ingreep niet wordt meegeteld), wordt 100% in rekening gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Health & Beauty Travel tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
 • VII. Identiteit en verstrekken informatie
De patiënt geeft Health & Beauty Travel naar beste weten inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke patiënt dient zich reeds op eerste verzoek van Health & Beauty Travel te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan de patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Health & Beauty Travel gerechtigd de begeleidingsovereenkomst op te schorten.
 • VIII. Opzegging of opschorting van begeleiding en/of behandelingsovereenkomst
Opzegging of opschorting van de begeleiding en/of behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Health & Beauty Travel of haar medewerkers of jegens medepatiënten.
 • IX. Betalingsvoorwaarden
Elke arts verbonden aan Health & Beauty Travel hanteert eigen betalingsvoorwaarden. Deze kunnen bij de behandelend arts opgevraagd worden. ,
 • X. Prijswijzigingen
Health & Beauty Travel behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking.  Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de patiënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.
 • XI. Kortingen
Kortingen die door Health & Beauty Travel zijn verstrekt aan een patiënt zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander persoon.
 • XII. Aansprakelijkheid van Health & Beauty Travel
De aansprakelijkheid van Health & Beauty Travel , zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Health & Beauty Travel beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts heeft plaatsgevonden.
 • XIII. Communicatie uitingen
Het is verboden om uitingen van Health & Beauty Travel ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebook meldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Health & Beauty Travel .
 • XIV. Correctheid van informatie
Health & Beauty Travel streeft naar correcte informatieverstrekking op de website en social media. Ondanks dat is het mogelijk dat de website en/of social media onvolkomenheden bevatten. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u Health & Beauty Travel hiervan op de hoogte stellen via . Aan het abusievelijke plaatsen van onjuiste informatie door Health & Beauty Travel kunnen geen rechten worden ontleend.
 • XV. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen Health & Beauty Travel te allen tijde gewijzigd worden.